Thailand International Health Expo 2022

เป้าหมายการจัดงาน

การขับเคลื่อน

กิจกรรมนี้จะทำหน้าที่เป็นเวทีชั้นนำที่รวบรวมพันธมิตรผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสุขภาพ และสาธารณสุขทั้งหมดโดยมีการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ เจรจา แบบ Business-to-Business (B2B) และ Business-to- Consumer (B2C) ไ ว้ด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และบริการของไทย

การแสดงศักยภาพ

กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทความร่วมมือแบบบูรณาการที่โดดเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประชุมระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL CONFERENCE)

ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ียวชาญ และทักษะทางวิชาชีพ
อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ ประเทศไทยทางด้านการแพทย์
ซึ่งรวมถึงการบริการด้านสุขภาพ
ในช่วงการระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) กัญชาเพื่อการแพทย์ ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และอื่น ๆ

ผู้ชมงาน

  • กลุ่มการแพทย์และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ

  • กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล สถานพยาบาล
    บ้านพักคนชราเอกชน

  • กลุ่มเภสัชกร หรือเจ้าของร้านขายยา

สถานที่จัดงาน

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ที่สุดแห่งศูนย์การค้าใจกลางเมือง

ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการไมซ์ของไทยที่มีการ
จัดงานแสดงสินค้าใจกลางเมือง ทำให้การคมนาคมมายังศูนย์การค้าสะดวกสบาย ไม่ว่าจะใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  หรือเดินทางด้วยรถส่วนตัว
มีบริการที่จอดในร่ม สามารถรองรับได้กว่า 4,000 คัน บนพื้นที่ทั้งหมด 12,000 ตารางเมตร และการจัดสรรพื้นที่ที่สามารถแบ่งใช้ได้
หลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้จัดงานได้ ไม่ว่าจะเป็น งานแสดงสินค้า, งานประชุม, งานเลี้ยง 
หรือ งานเอนเตอร์เทนเม้นท์ต่าง ๆ

วิธีการเดินทางไปยัง รอยัล พารากอน ฮอลล์

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผู้จัดงาน

ผู้ร่วมจัดงาน

ลงทะเบียน